Biedrība “Rasa” Aktīvo iedzīvotāju fondam (AIF) iesniedz projektu “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai”

 

     Ņemot vērā straujo digitālo tehnoloģiju attīstību un COVID-19 vīrusa laikā izraisītās sekas, ir būtiski pieaugusi senioru atstumtība no sabiedrības un iespējām līdzdarboties demokrātijas kultūras jomā.

     Līdz ar to aktualizējas jautājumi par senioru iespējām izmantot mūsdienu datortehnoloģijas, interneta un mobilitātes iespējas, lai senioriem būtu līdzvērtīgas iespējas iesaistīties ikdienas aktivitātēs un demokrātijas procesos, kā arī seniori kļūtu par līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem.

    Projekta mērķis ir senioru informēšana un spēju paaugstināšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā saistībā ar zaļo mobilitāti demokrātijas kultūras, līdzdalības un pilsoniskās apziņas stiprināšanai.

   Rīga un Pierīga ir lielākā aglomerācija Baltijas valstu reģionā līdz ar to projekta aktivitātes skar ievērojamu sabiedrības daļu jeb 26% (aptuveni 168 265 senioru) no visiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kas vecāki par 60 gadiem, kā arī Pierīgas seniorus.

   Projekta “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” paredzēts īstenot 12 aktivitātes:

 • Kampaņa “Senior, esi digitāls un mobils!” Informatīva kampaņa par senioru iespējām būt brīviem digitālajā un fiziskajā telpā, kuras ietvaros paredzēts sasniegt 8 000 senioru plašu auditoriju.
 • Senioru tiešās un attālinātas bezmaksas datorapmācības par iespējām būt brīvam digitālā vidē, apmācīti 800 seniorus.
 • Paaudžu resursu un sadarbības centra “RASA kopā!” izveide, iesaistot vismaz 1200 seniorus.
 • Sarunu domnīcas “RASA runā!” izveide senioru iesaistei pilsoniskās aktivitātēs digitālo rīku izmantošanā zaļās mobilitātes veicināšanai, 4 iniciatīvas.
 • Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana senioru digitālo spēju paaugstināšanai, 4 iniciatīvas.
 • Mazaizsargāto iedzīvotāju – senioru līdzdalība pilsētvides plānošanas procesos, 4 iniciatīvas.
 • Senioru līdzdalības spēju stiprināšana digitālo platformu izmantošanā, iesaistīti 50 seniori.
 • Digitālās platformas “E-seniors” izveide, uzturēšana un popularizēšana.
 • Senioru teorētiskās un praktiskās apmācības koplietošanas mobilitātes pakalpojumu (velosipēdu un elektrovelosipēdu) izmantošanā, apmācīti 20 seniori.
 • Pilsoniskās sadarbības organizāciju tīkla izveide senioriem nozīmīgu lēmumu pieņemšanai, iesaistītas 6 organizācijas.
 • Veikts pētījums par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu demokrātijas stiprināšanai Tautas Saimes grāmatas rakstīšanas ietvaros.
 • Tautas Saimes grāmatas rakstīšana par mūsdienu digitālā laikmeta izaicinājumiem.

2 kapacitātes stiprināšanas pasākumus:

 • Apmācību klases infrastruktūras uzlabošana investīciju piesaistei un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai.
 • Pieredzes apmaiņa ar partneriem par demokrātijas kultūru, digitālām iespējām un zaļās mobilitātes veicināšanu.

Projekta ietvaros tiks iesaistītas 8 vietējie un starptautiskie partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un  Islandes, un projekta aktivitātes tiek plānotas īstenot no 2020-09-01 līdz 2022-09-01.

Biedrība RASA tika izveidota 2010.gada nogalē ar mērķi veicināt Rīgas (un Rīgas plānošanas reģiona) senioru, vecumā no 50 gadiem, socializācijas un integrācijas procesus. Pašlaik biedrībā ir vairāk par 800 biedriem. Dienas centra “RASA” telpas atrodas Rīgā, A.Čaka ielā 139, 3 stāvā.