COVIDS – kā izaicinājums!

Pateicoties finansiāli atbalstītajam Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekts Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – Biedrība) laika posmā no 01.01.2021.- 31.10.2021 īstenoja projektu “Pasaules mainās, ejam laikmetam līdz” (turpmāk – Projekts) Līgums 2021LV/NVOF/MIC/002/36. Izvirzītie mērķi ir sasniegt, ko apliecina projektā iesaistītās divi simti piecdesmit trīs (253) personas, kuras ir apguvušas vai pilnveidojušas (749) savas digitālās prasmes un kļuva par pietiekami digitāliem un mobīliem 21.gs. pilsoņiem. Vienlaikus projekta ietvaros ir stiprināta NVO sektora (Biedrības)kapacitāte: iegādāts kopētājs, kārtridži, interaktīvais ekrāns, izdots buklets, iegādātas biroja preces, kas ilgtermiņā tiks izmantotas senioru turpmākai izglītošanai un Biedrības aktivitāšu īstenošanai un popularizēšanai.

Projekta īstenošanu būtiski ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar COVID 19 mazināšanu. Īpaši laika periodi, kad tika noteikta mājsēde un kontaktēšanās ar dažādām institūcijām bija iespējama tikai ar digitālo rīku starpniecību. Biedrībai tas bija izaicinājums meklēt citas, jaunas darba formās, lai nodrošinātu “pirmskovida” laikā atbalstītā projekta sekmīgu īstenošanu. Biedrība izvērtēja esošās iespējas un veica pasākumus: no Biedrības finanšu līdzekļiem izveidoja ZOOM platformas pieslēgumu (https:// us02web.200m.us///83578413045) komunikācijai ar institūcijām, Biedrības biedru informēšanai par aktivitātēm, nodarbībām un konsultācijām. Tika izveidotas virtuālās platformas veselības vingrotājām un līnijdeju dejotājām.

Projekts Rīgas un Pierīgas senioriem deva iespēju apgūt jaunas, gan pilnveidot esošās prasmes darboties ar digitālajiem rīkiem. Mūsuprāt liels sasniegums COVID 19 apstākļos ir izmantotā metode, kuras laikā seniors viens otram ierāda dažādas “knifa” prasmes, digitālo rīku izmantošanā. Digitālo rīku apguve un pilnveide nodrošināja senioriem nebūt atkarīgam no citiem un patstāvīgi risināt savas ikdienas vajadzības, socializēties, komunicēt sociālajos tīklos, piedalīties pilsoniskajās aktivitātēs tādējādi, mazinot savu psihoemocionālo spriedzi, vientulību un bezspēcību. Seniors sajutās vajadzīgs, aktīvs un piederīgs savai ģimenei, Biedrībai, pilsētai un valstij.

Biedrība izsaka pateicību projektā iesaistītajām brīvprātīgajām personām, speciālistiem un viedajiem senioriem: J.Izkalnam, Ņ.Priedei, R.Lūkinai, R.Ēriksonei, H.Pudānei, D.Olderam, A. Kurmei, A.Lēusei, D.Lidigai u.c., kas iesaistījās un sniedza bezatlīdzības atbalstu projekta īstenošanā.

Projekta noslēgumā nonācām pie secinājām, ka viss ir pašu senioru rokās, ir jābūt tikai vēlmei darīt un mainīties un arī COVID -19 laiks var būt izaicinājums dažādām iespējām.

Projekta ietvaros tika izdots buklets, kurā sabiedrībai viegli lasāma un saprotama informācija latviešu un angļu valodā, dod iespēju iepazīties ar Biedrības RASA mērķiem un aktivitātēm ikdienā. Buklets tiek izplatīts gan interesentiem Latvijā, gan sadarbības partneriem ārzemēs.

Biedrības un Pierīgas seniori saka lielu paldies Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijai par doto iespēju senioriem apgūt digitālos rīkus. Paldies par iespēju šajā COVID -19 laikā sniegto atbalstu vecākā gadu gājuma cilvēku psihoemocionālās labsajūtas uzturēšanai, savas pašapziņas celšanai, lai atrisinātu individuāli sociālās un sadzīves problēmas, spēju iekļauties pilsoniskajās aktivitātēs.

Viss bija pašu senioru rokās. Jābūt tikai vēlmei darīt un mainīties un arī COVID -19 laiks bija mums izaicinājums dažādām iespējām.

Projekta īstenošanas gaitā iegādāti tehniskie līdzekļi, kas stiprina biedrības kapacitāti un tiks izmantoti ilgtermiņā.

Raugoties nākotnē -senioriem nepieciešams turpināt pilnveidot savas prasmes IT tehnoloģiju lietošanā. Ir liels skaits senioru, kas izteikuši vēlmi apgūt un lietot tehnoloģijas, taču ierobežotie finanšu līdzekļi neļauj apmeklēt dārgos kursus. Tāpēc viņi ir pateicīgi, ka projekta ietvaros digitālās prasmes var apgūt bez maksas.

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem .

This image has an empty alt attribute; its file name is SIF-logo.jpg