Iedzīvotāju iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs, griba un spēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu

Rīgas dome 16.septembrī organizēja sabiedrības iepazīstināšanu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un precizēto vides pārskatu.    Iedzīvotāji, biedrības un nevalstiskās organizācijas tika aicināti līdzdalībai  Rīgas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē.

      No biedrības  RASA sanāksmē piedalījās Inta Dobele –  starptautiska projekta “Senior, esi digitāls un mobils un iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!” viena no īstenotājiem, kura klātienē piedalījās domu un viedokļu apmaiņā un izteica vairākus priekšlikumus  plānošanas dokumentiem.

     Inta piekrīt secinājumam, ka rīdzinieku interesēs ir  nodrošināt kvalitatīvu pilsētvidi, un, te var palīdzēt katrs – ar  līdzdalību, atbildību, ar pilsonisko iesaisti un objektīvu viedokļu  apmaiņu.

Iesaistāmies elastīga un kvalitatīva  galvaspilsētas teritorijas plānošanas dokumenta tapšanai ilgtermiņā!

 Savu viedokli par Rīgas teritorijas plānojuma redakciju vēl var paust līdz 4. oktobrim.