LV100. Tautas Saimes grāmatas nolikums

Latvijas Valsts Simtgadei veltīta Rīgas aktīvo senioru iniciatīva

Tautas Saimes grāmata

NOLIKUMS

 1. Projekta mērķis
 • Izveidot pirmreizēju un unikālu tautas rakstītu grāmatu, veltītu mūsu valsts 100gadei ar nosaukumu „Lielā tautas saimes grāmata”. Grāmatas devīze “Mans ceļš. Latvija.”
 • Grāmatas veidošanas mērķis ir aktivizēt Latvijas cilvēkus, iesaistoties Latvijas 100. dzimšanas dienas sagaidīšanā, pārdomājot savu dzīvi Latvijā, uzrakstot savu vēlējumu, ideju, rosinājumu, vai vīziju šim brīdim un valsts nākotnei.
 • Dažādu tautību cilvēki, kuru dzīve ritējusi kopā ar Latviju, kuri dzimuši un auguši gan reizē ar Latviju, gan brīdi pirms Latvijas valsts dibināšanas , gan vēlākos gados, pieredzējuši laikmeta griežus un saglabājuši mīlestību, uzticību un ticību Latvijai. Viņu rakstītais būs kā saturošs pavediens, dzīparojot ceļu cauri Latvijas pagastiem un novadiem;
 • Iesaistīt sabiedrību ciešākā sadarbībā Latvijas Valsti jubilejas sakarā, nodrošinot iespēju izteikties un piedalīties ikvienam, tādējādi, paaugstinot iedzīvotāju aktivitāti, gadsimta notikuma sagaidīšanā;V
 • Visi aicināti rakstu veidā fiksēt savas emocijas un pārdzīvoto, tā veidojot skatu uz valsts vēsturi un šodienu. Tiks veidota laikmeta 100-gades glezna, kuras vienreizībā pētnieki pēc daudziem gadiem uzzinās par tradīcijām, kultūras daudzveidību, par ekonomiku, tautsaimniecību, politikas niansēm, par cilvēku pašaizliedzību un patriotismu, savstarpēju cieņu un sapratni, stāvot valsts neatkarības sardzē.
  1. Projekta uzdevums

  Visā projekta īstenošanas laikā iedzīvotāji aicināti rakstīt Latvijas 100gadei domāto vēstījumu – Lielās Tautas saimes grāmatā. Par Latvijas vēstures ceļos redzēto, novēroto, pozitīvo un negatīvo, piedzīvoto un pārdzīvoto – gan lietišķi, gan emocionāli uzrunājot, gan ainavu un dokumentālajā fotogrāfijā, vai kā citādi radoši uzrunājot valsti.

  Grāmatas rakstīšanā piedalīties var ikviens iedzīvotājs kā pilsētās tā lauku apdzīvotajā vietās.

  Prioritāri vispirms aptaujāsim cilvēkus, kuri ir mūsu valsts vienaudži,  viņi ar savu dzīves pieredzi, redzēto, pārdzīvoto spējuši pamanīt nianses, kas svarīgas katram visos laikos.

  Ar sabiedrības līdzdalību, rakstot šo grāmatu, tiks gūts pilnīgāks pārskats par Latvijas vēsturi un šodienu, ļaujot tuvāk iepazītu savu dzimto zemi.

  Lai gan Grāmatas rakstīšanā dominēs informatīvais un izglītojošais aspekts, tomēr šīs laikmeta atziņas, ainas un personiski pārdzīvotais, ļaus vērtēt kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju dažādības krāšņumu, kā arī sabiedrības saliedētības nozīmi visos laikos, ceļā uz valsts uzplaukumu.

  1. Projekta dalībnieki

  Projekta dalībnieks var būt ikviens Latvijas iedzīvotājs, taču īpaša prioritāte ir tie Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadus, vai pietuvojušies 100gades slieksnim. Vispirms tieši pie šiem cienījamiem ļaudīm grāmatas veidotāji dosies kopā ar katra novada/ pagasta sociālajiem darbiniekiem. Tieši viņi atklās Tautas vēlējumu grāmatas veidošanas procesu. Pakāpeniski grāmatas veidošanā iesaistīsies  citi Latvijas ilgdzīvotāji, un šā brīža līdzcilvēki, kā arī novadu vadītāji un viedokļu līderi, godājami un pazīstami ļaudis novados, pagastos.

  4.Projekta norise.     Sīkāk šeit

           5.Nosacījumi kārtībai, kā iesniedzami un rakstāmi vēstījumi projektam Tautas Saimes grāmata.        Sīkāk šeit

            6.Organizatoru pienākumi.          Sīkāk šeit

 

 1. Projekta organizētāji

Akciju organizē biedrība RASA, sadarbojoties ar Kopienu apvienību, LPS, Rīgas domi, Latvijas Sarkano Krustu un tā jauniešu apvienība, Samariešu apvienību, brīvprātīgajiem, biedrība „No sirds Latvijai” ;

Iesaistīti aktivitātēs- Latvijas institūts; Ķekavas mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, Rīgas domes darbinieki un Labklājības departaments.

     8.Informācijas publicitātes nodrošināšana

 •  Mērķis un sabiedrībai adresētais vēstījums ir galvenie kritēriji, kas nosaka komunikācijas aktivitātes un pasākuma publicitāti.
 • Valsts sabiedrība, kurā, mijiedarbības attiecībās dzīvo dažādas kultūras, etniskās, reliģiskās grupas, kas spējušas saglabāt dzīvesveida dažādību un vērtības, apzinās, ka ikvienam ir vienādas tiesības, pienākumi un iespējas, kas kopumā spēj pozitīvi stiprināt valsts sociālo, politisko un ekonomisko izaugsmi. To, cauri gadsimtam gājušie ļaudis paudīs, vēstīs, apliecinās savos vērojumos, piedzīvotajā un pārdzīvotajā, atskatoties uz valsts veidošanās pirmsākumiem un šodienu.
 • Nodrošinot idejas izplatīšanu un to pieejamību plašākai sabiedrībai informāciju par pasākuma norisi publicē interneta vietnē  biedribarasa.lv
 • Nodrošinot Tautas Saimes grāmatas rakstīšanas idejas izplatīšanu un to pieejamību plašākai sabiedrībai informācija par pasākuma norisi tiks publicēta interneta vietnē, sociālajos portālos,

 

 

 • tostarp       
 • Organizatori plānojuši sagaidīt atsaucību no sekojošiem medijiem : Senioru diena, NRA, Latvijas Radio, Marija radio, Baltcom, LRT, Rīga TV 24, ReTV, novadu pašvaldību medijos, Latvijas Avīze, MK-Latvija, Ievas Stāsti, Privātā Dzīve, LNT, Delfi, TV Net.
 • Iedzīvotāji par šo pasākumu tiks informēti, papildus drukātajiem medijiem, radio un televīzijas iespējām, izvietojot speciāli veidotus plakātus pašvaldības un valsts iestādēs, cerot arī uz pašvaldības sociālo dienestu atbalstu, ievietojot attiecīgu informāciju pašvaldības portālos.
 • Preses konferenču regularitāte.

 

9.Darba grupa

Darba grupa pirmajā tās sēdē ievēl protokolistu. Darba grupas sēdes tiek protokolētas.

Darba grupa ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Darba grupas locekļiem.

Darba grupas lēmumi tiek pieņemti Darba grupas sēdes laikā, atklāti balsojot.

Lēmums tiek atzīts par pieņemtu, ja par to balsojis klātesošo Darba grupas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Darba grupas vadītāja balss.

Darba grupas vadītāja tiesības un pienākumi:

Darba grupas vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt iniciatorus un organizatorus sarunās ar fiziskām un juridiskām personām saistībā ar Tautas saimes grāmatas veidošanu; tostarp – pievēršoties pasākumam nepieciešamā atbalsta un finansējuma nodrošināšanā, kā arī fizisku vai juridisku personu ziedojumiem vai dāvinājumiem, ja tādi tiek veikti.

Nobeiguma jautājums

Visi strīdi, kuri rodas šo darbu sakarā tiek risināti demokrātiski- sarunās, pierādījumos un efektivitātē balstītos argumentos.