Projekts Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai

 

Projekta ilgums 01.12.2020.-30.11.2022.

Ņemot vērā straujo digitālo tehnoloģiju attīstību un COVID-19 vīrusa laikā izraisītās sekas, ir būtiski pieaugusi senioru atstumtība no sabiedrības un iespējām līdzdarboties demokrātijas kultūras jomā.

Līdz ar to aktualizējas jautājumi par senioru iespējām izmantot mūsdienu datortehnoloģijas, interneta un mobilitātes iespējas, lai senioriem būtu līdzvērtīgas iespējas iesaistīties ikdienas aktivitātēs un demokrātijas procesos, kā arī seniori kļūtu par līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem.

Projekta mērķis ir senioru informēšana un spēju paaugstināšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā saistībā ar zaļo mobilitāti demokrātijas kultūras, līdzdalības un pilsoniskās apziņas stiprināšanai.

Projektā “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” paredzēts īstenot septiņas aktivitātes un divas kapacitātes stiprināšanas aktivitātes.

Aktivitātes:

1. Kampaņa “Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!”

Kampaņas ietvaros kopā tiek plānotas četras tematiskās aktivitātes sadarbībā ar dažādām biedrībām, un organizācijām. Aktivitāšu ietvaros tiks sniegta praktiska informācija par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un publiski paust savu viedokli par sabiedriskiem procesiem.

2. Sarunu domnīca “RASA runā!” senioru iesaistei pilsoniskās aktivitātēs digitālo rīku izmantošanā zaļās mobilitātes veicināšanai

Lai veicinātu senioru viedokļu iesaisti pilsoniskās aktivitātēs un senioru viedokļa formulēšanu, tiks organizētas sarunu domnīcas par senioru digitalizāciju un atstumtības mazināšanu digitālajā laikmetā.

Organizēti 4 publiski pasākumi un iesaistīti vismaz 150 aktīvie Rīgas pilsētas seniori, publiskās organizācijas, senioru biedrības, politiķi, iedzīvotāji.

3. Jauniešu brīvprātīgais darbs senioru digitālo spēju paaugstināšanai

Jauniešu zināšanas un spējas izmantot digitālos rīkus pārsniedz senioru zināšanas un spējas, līdz ar to izmantojot jauniešu brīvprātīgā darba metodes, jauniešiem ir iespēja palīdzēt senioriem apgūt un nostiprināt tieši senioru zināšanas par digitāliem rīkiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

4. Mazaizsargāto iedzīvotāju – senioru līdzdalība pilsētvides plānošanas procesos

Paredzēts iesaistīt senioru grupu Rīgas pilsētvides plānošanas aktivitātēs, kā arī iesaistīties sabiedriskās apspriešanas aktivitātēs. Tiks izveidota darba grupa ar 20 senioriem, kuri tiks apmācīti piedalīties dažādu plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešanā, apmācīti par teritorijas plānošanas un mobilitātes plānošanas procesu, normatīviem dokumentiem un sabiedrības iesaistes iespējām un kārtību.

5. Senioru līdzdalības spēju stiprināšana digitālo platformu izmantošanā

Aktivitātes ietvaros tiks uzlabotas senioru spējas, izmantot valsts un Rīgas un Pierīgas pašvaldības digitālās platformas (sabiedrības līdzdalībai, pakalpojumu saņemšanai), eriga.lv, e-paraksts, manabalss.lv latvija.lv un citas digitālās platformas senioru izglītošanai un iesaistīšanai demokrātisko procesos.

6. Senioru teorētiskās un praktiskās apmācības velosipēdu un elektrovelosipēdu izmantošanā iesaistei pilsoniskās aktivitātēs

Aktivitātē plānota mobilitātes punktu un aktuālās veloinfrastruktūras iepazīšana un testēšana; attiecīgi tiks sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Rīgas pilsētas pašvaldībai, kā uzlabot šīs infrastruktūras pieejamību senioriem, kā arī sagatavoti un iesniegti ierosinājumi jaunu mobilitātes punktu un veloinfrastruktūras projektēšanām, lai tiktu ņemtas vērā senioru fiziskās un kognitīvās spējas, kā arī citas vajadzības. 

7. Tautas Saimes grāmatas rakstīšana un pārskata sagatavošana par mūsdienu digitālā laikmeta izaicinājumiem demokrātijas kultūras veicināšanai

Plānota Tautas Saimes grāmatas rakstīšana un pārskata sagatavošana par mūsdienu digitālā laikmeta izaicinājumiem demokrātijas kultūras veicināšanai.

Kapacitātes stiprināšanas aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņa ar partneriem par demokrātijas kultūru un digitālām iespējām.

2. Pilsoniskās sadarbības organizāciju (PSO) tīkla izveide.

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ
un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”