TEXT

Vēsture:

Biedrība tika izveidota 2010.gada nogalē ar mērķi veicināt Rīgas (un Rīgas plānošanas reģiona) senioru, vecumā no 50 gadiem, socializācijas un integrācijas procesus. Pašlaik biedrībā ir vairāk par 700 biedriem. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Biedrības darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Apzināt un apvienot aktīvos seniorus un citus darboties gribošus cilvēkus un nevalstiskās organizācijas, vietējo pilsonisko sabiedrību Rīgas pilsētā.
 2. Cilvēktiesību un indivīda tiesību, sociāli ekonomisku tiesību un interešu aizsardzība, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos.
 3. Veidot sabiedrības līdzdalības modeli, kas nodrošina Biedrības un ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļu uzklausīšanu un vienlīdzības principa ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos un rīcībpolitikas veidošanas ciklos.
 4. Veicināt iedzīvotāju socializācijas procesu un sociālo integrāciju.
 5. Aktivizēt senioru un pārējo biedru brīvprātīgo kustību, izmantojot Biedrības iekšējos resursus.
 6. Palielināt senioru lomu, ievērojot pēctecības principu, sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā.
 7. Dibināt pastāvīgus sakarus un aktīvi līdzdarboties ar Baltijas valstu un citu Eiropas Savienības valstu galvaspilsētu senioru vai līdzīgām organizācijām no citu pašvaldību sadraudzības pilsētām.
 8. Sekmēt diskusiju pašvaldībā par aktuāliem pārvaldes jautājumiem, piedaloties konsultatīvajās padomēs pašvaldības ietvaros un veicinot iedzīvotāju apvienošanos organizācijās – aktīvo kopienu darbībā un citās aktivitātēs.
 9. Izglītot sabiedrību visās vecuma grupās, tai skaitā organizēt apmācības, konferences, seminārus, radošās darbnīcas un citus izglītojošus pasākumus.                                                                             
 10. Veikt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu, izstrādājot projektus, piedaloties to konkursos, slēdzot sadarbības līgumus ar pašvaldības institūcijām par atsevišķu funkciju veikšanu, kā arī pieņemot ziedojumus un veikt citu saimniecisko darbību.
 11. Veicināt un atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veicinot veselības un slimību profilaksi.
 12. Iesaistīt sabiedrību kultūras un izglītojošās aktivitātēs, realizējot mūžizglītību.
 13. Mobilizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotājus, lai nodrošinātu personas tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, pielāgojoties sociāli ekonomiskajiem mainīgajiem apstākļiem.
 14. Atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus.
 15. Veicināt un atbalstīt aktivitātes pirmsskolas un jauniešu izglītībā.
 16. Biedra statusā darboties EURAG organizācijā ES līmenī, un sadarboties arī ar citām senioru nevalstiskajām organizācijām Eiropā, Latvijā un pasaulē.

Sadarbības partneri:

Skatīt šeit.

Atbalstītāji:

Skatīt šeit.