Dienas centrs RASA

Sniedz pakalpojums pilngadīgām personām, tai skaitā, senioriem- pensijas vecuma personām Rīgas pilsētas Grīziņkalna apkaimē.

 RASA datu privātums- Konfidencialitātes politika

A.Čaka ielā 139, 3.stāvs, Rīgā, LV-1012

Dienas  centrs aicina pieteikties radošām aktivitātēm.

Kontakti:

telefons: (+371)  67221487, (+371) 27744417

Pieņemšanas laiki (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās no plkst. 12:00- 13:00.

Dienas centra vadītāja Terezija Mackare

Sociālie darbinieki: Māris Zemītis un Rasma Lablaika /sociālais mentors/

Juristi: Jeļena Kovardinska un Lidija Urtāne – pēc iepriekšēja pieraksta

Psihologs: Saulcerīte Briede – pēc iepriekšēja pieraksta

Dienas centrs RASA (pilngadīgām personām, pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem, personām ar kustības, daļēji ar redzes un dzirdes traucējumiem) nodrošina darba dienās, dienas laikā iespēju Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgām personām saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Dienas centrā RASA:

Notiek – Individuālās konsultācijas un nodarbības:

– sociālā darbinieka konsultācijas;

– citu speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologa, sociālais mentora, jurista u.c.), ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības;

– individuālās nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu un citas nodarbības speciālistu vadībā) ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības.

Notiek – Grupu nodarbības:

– kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai;

– izglītojošās, sociālo prasmju un sociālo iemaņu/sadzīves prasmju attīstīšana un apgūšana;

– radošās un interešu nodarbības;

– atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas, ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības;

– citas nodarbības un grupas (fizisko aktivitāšu, brīvprātīgā darba, datora prasmju apguves nodarbības, valodu apguves, prāta spēļu, zīmēšanas, gleznošanas, pērļošanas u.c. nodarbības), ņemot vērā dienas centra pakalpojuma specifiku un atbilstošās mērķa grupas vajadzības.

Notiek – Brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana:

– dažādas tematiskās lekcijas – Sarunu un Hobiju Domnīcas;

– apkārtnes izzinošās ekskursijas (pēc nepieciešamības);

– kultūras pasākumi (teātra izrāžu un koncertu apmeklējumi) u.c. pasākumi.

Pieejami – Atbalsta pakalpojumi klienta ģimenei vai mājsaimniecības locekļiem:

– pēc nepieciešamības individuālās konsultācijas;

– klienta ģimenes vai mājsaimniecības locekļu iesaistīšana dienas centra procesos, ja tas ir nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tas nav klienta interesēs.

– Notiek sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām.

– Notiek sadarbība un atbalsta sniegšana kopienas nevalstiskajām organizācijām (iespēju robežās nodrošināta iespēja izmantot dienas centra sniegšanai paredzētās telpas un tehnisko aprīkojumu u.tml.).

Iespējams

Atbalsts  pašaprūpē:

– Sociālā darbinieka konsultācijas;

– Citu speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologa, sociālā mentora, jurista, veselības istabas apmeklējumi u.c.).

Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta, izglītojošās grupas u.c.);

– Individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;

– Informatīvi-izglītojošie pasākumi.

Foto no interneta