Neformālā izglītība

 

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde

Rīgas aktīvo senioru alianse RASA

Reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar reģistrācijas Nr.3380802285.

Pieaugušo neformalās izglītības iestāde RASA ir dibināta, lai pieaugušajiem būtu iespējams mācīties visa mūža garumā. Pie mums seniori var apgūt dažādas valodas, radošas nodarbes un datorprasmes.

Mēs savus pakalpojumus piedāvājam arī pirmspensijas vecuma senioriem un jauniešiem.

Īpaši pieprasīts pakalpojums – Vecmāmiņu kontaktbirža.

Tās mērķis ir palīdzēt jaunām ģimenēm, kā arī cilvēkiem, kas sasnieguši senioru vecumu – iesaistīt viņus darba tirgū.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes

Rīgas aktīvo senioru alianse RASA

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

31.08.2020.                                                     Rīgā                                                                Nr.1

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta

 2020.gada 9.jūnija noteikumiem

 Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

I vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, nosaka drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Pieaugušo neformālās izglītības iestādē Rīgas aktīvo senioru alianse RASA (turpmāk – Izglītības iestāde RASA):

1.1. informēšana;

1.2. veselības uzraudzība;

1.3. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums;

1.4. distancēšanās pasākumi;

1.5. higiēnas nodrošināšana;

1.6. noslēguma jautājumi.

II Informēšana un veselības uzraudzība

 1. Izglītības iestāde RASA informē darbiniekus, neformālās izglītības nodarbību apmeklētājus un citas personas par piesardzības pasākumiem, izvietojot informāciju informācijas stenda un publicējot to Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – dibinātājs) tīmekļa vietnē biedribarasa.lv :

2.1. Brīdinājumu, par to, ka Izglītības iestādē RASA nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekciju slimības pazīmes;

2.2. brīdinājumu par distances ievērošanu;

2.3. par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumu ievērošanu.

 1. Ja personas pārkāpj distancēšanās noteikumus un atsakās pildīt atbildīgās personas

norādījumus, viņam tiek liegta iespēja piedalīties nodarbībās vai arī viņš  tiek atstādināts no nodarbības.

 1. Ja Izglītības iestādē RASA vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, sadarbībā ar dibinātāju tiek pieņemts lēmums par tālāko rīcību Izglītības iestādes RASA darba organizācijai.

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Izglītības iestādē RASA

 1. Ja personai, atrodoties Izglītības iestāde RASA, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,7 0C)):

5.1. izolē saslimušo personu atsevišķā telpā, lai novērstu citu personu inficēšanās risku;

5.2. saslimusī persona lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu;

5.3. izglītības iestādes atbildīgā persona organizē saslimušās personas nokļūšanu mājās;

5.4. ja nepieciešams telefoniski kontaktējas ar saslimušās personas ģimenes locekļiem vai ģimenes ārstu;

5.5. saslimusī persona ievēro ģimenes ārsta norādījumus un atgriežas izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

 1. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (lielāka par 37,7 0C)):

6.1. darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās;

6.2. telefoniski informēt izglītības iestādes atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu;

6.3. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu).

 1. Ja darbiniekam un nodarbību dalībniekam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākām personām un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestādes atbildīgā persona rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai:

8.1. izolē saslimušos, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus;

8.2. organizē individuālu saslimušo nokļūšanu mājās;

8.3. telefoniski informē dibinātāju un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļu pa tālr. 67271738;

8.4. organizē higiēnas un dezinfikcijas pasākumu veikšanu telpās, kurās atradās saslimušie.

 1. Ja personai, kura atradās izglītības iestādē RASA tiek konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums tiks epidemioloģiski saistīts ar Izglītības iestādi RASA, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas dibinātājam, kura pienākums ir pildīt SPKC norādījumus.

IV. Distancēšanās pasākumi

10.Izglītības iestāde RASA nosaka personām uzturēšanās kārtību izglītības iestādē, konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.

 1. Šī kārtība pieejama Dibinātāja mājas lapā un Izglītības iestādes RASA informatīvajā stendā.
 1. Nodarbības tiek plānotas, nodrošinot to nepārklāšanos, nodrošinot distancēšanās ievērošanu.Ja Izglītības iestādē RASA vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, sadarbībā ar dibinātāju var tikt pieņemts lēmums par nodarbību organizēšanu, daļēji attālināti vai attālināti.
 2. Ja Izglītības iestādē RASA vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, sadarbībā ar dibinātāju var tikt pieņemts lēmums par nodarbību organizēšanu, daļēji attālināti vai attālināti.
 1. Komunikācijas kanāli ar Izglītības iestādi RASA pa tālruni 67221487, e-pasts: biedriba.rasa@inbox.lv vai www.biedribarasa.lv
 2. Nodarbību dalībnieki, darbinieku un apmeklētāju plūsma izglītības iestādes telpās notiek, ievērojot noteikto distanci: 1m vai 2m.
 3. Izglītības iestādes RASA personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām – iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz Izglītības iestādi RASA ar slimības pazīmēm.

V. Higiēnas nodrošināšana

 1. Izglītības iestāde RASA nodrošina nodarbību apmeklētājiem un darbiniekiem iespēju ievērot roku higiēnu un nosaka prasības higiēnas ievērošanai.
 2. Ieejot Izglītības iestādē RASA, visi nodarbību dalībnieki, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un citi apmeklētāji dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
 3. Izglītības iestādē RASA izvieto pieejamu informāciju ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās.
 4. Nodarbību dalībnieki un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
 5. Par nodarbību telpas vēdināšanu un virsmu dezinfekciju atbild nodarbības vadītājs (pedagogs) un apkopēja saskaņā ar telpu dezinfekcijas plānu.
 6. Izglītības iestādē RASA regulāri veic telpu mitro uzkopšanu un virsmu dezinfekciju.

VI.Noslēguma jautājumi

23. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ieteikt mūžizglītības darba koordinators, kurus apstiprina dibinātājs.

Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse”

valdes priekšsēdētāja:     T.Mackare