2021.gada sākumā Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – RASA) ir uzsākusi īstenot projektu “Pasaule mainās – ejam laikmetam līdz”, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus Covid 19 izplatības mazināšanai.

Projekta mērķis – stiprināt RASAS, biedru un ieinteresēto personu kapacitāti, pilsonisko aktivitāti un demokrātiju. Izprast RASAS biedru un ieinteresēto personu  pašreizējās iemaņas un prasmes digitālo rīku lietošanā. Organizēt grupu praktiskās nodarbības un individuālās konsultācijas, iesaistot dažādu paaudžu personas, kuras konsultē viena otru, iegūstot prasmes un iemaņas digitālo rīku lietošanā, atbilstoši laikmeta prasībām.

Papildināt biedrības mājaslapu – www.biedribarasa.lv ar sadaļu E-seniors, kurā ievietota informācija un saites saziņai ar valsts institūcijām, lai seniori varētu iegūt informāciju par dažādām aktivitāšu iespējām savas veselības un atstumtības mazināšanai un  būtu informēti par aktualitātēm sabiedrībā, ņemot aktīvu līdzdalību dažādās pilsoniskajās aktivitātēs.

Ko esam paveikuši (01.01.21.- 01.07.21) projekta īstenošanas gaitā:

Nodarbības digitālo rīku apguvei:

JAUNAS PRASMES – JAUNAS IEMAŅAS UN EJAM LAIKMETAM LĪDZ!

Šobrīd seniori izrāda lielu interesi par iespējām apgūt mūsdienu saziņas rīkus. Projekta (2021.LV/NVOF – MIC/002/36) ietvaros no 12.07. – 16.07. 2021.g. mūsdienīgi aprīkotā Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” datorklasē seniori apguva iemaņas praktiski lietot digitālos rīkus. Esam gandarīti, ka spējam ierādīt un iemācīt darboties ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Šī brīža situācija ir sarežģīta un grupu nodarbības tiek organizētas tikai tiem senioriem, kuri ir saņēmuši COVID-19 sertifikātu vai ir apliecinājums, ka pārslimojuši ar COVID -19, vai ir negatīvs COVID-19 tests. Organizējot grupu nodarbības vai individuālās konsultācijas vienlaikus tiek ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.

Piecu dienu nodarbībās seniori apguva ne tiki pirmās iemaņas darbā ar digitālajiem rīkiem, bet praktizējās, pieslēgties virtuālajām platformām,  saņemt elektroniski rēķinus, nodot mēraparātu rādījumus, veikt maksājumus autorizējoties ar internetbankas vai eParaksta palīdzību.

Darboties elektroniskā vidē nav vienkārši, bet saņemot rēķinus e-pastā nevis papīra formā, ikviens seniors iesaistās mūsu dabas saudzēšanā, ejot kopsolī ar laikmeta prasībām.

ARĪ DEVIŅDESMIT GADI NAV ŠĶĒRSLIS, LAI APGŪTU JAUNAS PRASMES!

Projekta “Pasaule mainās, ejam laikmetam līdz”  (līgums Nr.2021.LV/NVOF – MIC/002/36) ietvaros (06.09. – 10.09. 2021.g.) Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” telpās, pieredzējušas pasniedzējas Ņinas Priedes vadībā, vecākās gada gājuma cilvēki apguva prasmes digitālo rīku lietošanā. Iepriecināja fakts, ka šajā grupā bija iesaistījušies daži seniori, kuru gadu skaitlis tuvojās devītajam desmitam. Redzot ar kādu degsmi un ieinteresētību viņi apgūst digitālos rīkus, droši varam teikt, ka aktīvas vecumdienas ietver sevī mācīšanos visa mūža garumā. Digitālo rīku lietošana mūsdienu pasaulē kļūst par neatņemamu sastāvdaļu. Ne velti Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” īstenotajam projektam nosaukumā ietverti vārdi pasaule mainās, ejam laikmetam līdz.

Katram nodarbību dalībniekam ir sava motivācija, kāpēc viņš vēlas apgūt jaunas prasmes. Vairas kundze stāsta, ka nesen ir iegādājusies datoru un vēlas apgūt tā lietošanu, lai sekmīgi komunicētu ar Rīgas Namsaimnieku, jo COVID laikā tas esot sarežģīti. Ceram, ka iegūtās zināšanas Vairas kundzei palīdzēs sazināties ar attiecīgo institūciju un tiks atrisināti viņai sasāpējušie jautājumi. Georgam blakus apsēdies sociālais darbinieks, tas palīdz kungam sadzirdēt pasniedzējas Ņinas teikto un darboties kopā ar visu grupu. Savukārt Ilgas kundze jautā :”Vai man kāds parādīs, kā es elektroniski varu pieteikties pie ārsta? “ Nu protams, ka parādīs. Un nodarbības gaitā pirmā vizīte pie ārsta tiek pieteikta kopā ar pasniedzēju Ņinu. Amandus šķelmīgi saka, es gan gribu uzzināt kā darboties internetbankā, jo līdz šim izlīdzēja meita, bet tagad pats gribu visu veikt. Nu re, vēlmes ir dažādas un katrs nodarbībās var apgūt gan jaunas prasmes, gan atrast atbildi uz savu jautājumu. Uzņēmība un gribasspēks, tā varētu raksturot šos cilvēkus, kuri ir atnākuši pie mums uz Biedrību “Rīgas aktīvo senioru alianse”, lai saņemt atbalstu, apgūtu jaunas prasmes digitālo rīku lietošanai.

BIEDRĪBAS MĀJASLAPĀ IZVEIDOTA SADAĻA E- SENIORS, TAJĀ IEVIETOTAS SAITES UZZIŅAI:

www.biedribarasa.lv

PROJEKTA GAITĀ TIKA IZSTRĀDĀTS BIEDRĪBAS RASA BUKLETS

Projekta ietvaros tika izdots buklets, kurā sabiedrībai viegli lasāma un saprotama informācija latviešu un angļu valodā, dod iespēju iepazīties ar Biedrības RASA mērķiem un aktivitātēm ikdienā. Buklets tiek izplatīts gan interesentiem Latvijā, gan sadarbības partneriem ārzemēs.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

Noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu!

COVIDS – KĀ IZAICINĀJUMS!

Pateicoties finansiāli atbalstītajam Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekts Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (turpmāk – Biedrība) laika posmā no 01.01.2021.- 31.10.2021 īstenoja projektu “Pasaules mainās, ejam laikmetam līdz” (turpmāk – Projekts) Līgums 2021LV/NVOF/MIC/002/36. Izvirzītie mērķi ir sasniegt, ko apliecina projektā iesaistītās divi simti piecdesmit trīs (253) personas, kuras ir apguvušas vai pilnveidojušas (749) savas digitālās prasmes un kļuva par pietiekami digitāliem un mobīliem 21.gs. pilsoņiem. Vienlaikus projekta ietvaros ir stiprināta NVO sektora (Biedrības)kapacitāte: iegādāts kopētājs, kārtridži, interaktīvais ekrāns, izdots buklets, iegādātas biroja preces, kas ilgtermiņā tiks izmantotas senioru turpmākai izglītošanai un Biedrības aktivitāšu īstenošanai un popularizēšanai.

Projekta īstenošanu būtiski ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar COVID 19 mazināšanu. Īpaši laika periodi, kad tika noteikta mājsēde un kontaktēšanās ar dažādām institūcijām bija iespējama tikai ar digitālo rīku starpniecību. Biedrībai tas bija izaicinājums meklēt citas, jaunas darba formās, lai nodrošinātu “pirmskovida” laikā atbalstītā projekta sekmīgu īstenošanu. Biedrība izvērtēja esošās iespējas un veica pasākumus: no Biedrības finanšu līdzekļiem izveidoja ZOOM platformas pieslēgumu (https:// us02web.200m.us///83578413045) komunikācijai ar institūcijām, Biedrības biedru informēšanai par aktivitātēm, nodarbībām un konsultācijām. Tika izveidotas virtuālās platformas veselības vingrotājām un līnijdeju dejotājām.

Projekts Rīgas un Pierīgas senioriem deva iespēju apgūt jaunas, gan pilnveidot esošās prasmes darboties ar digitālajiem rīkiem. Mūsuprāt liels sasniegums COVID 19 apstākļos ir izmantotā metode, kuras laikā seniors viens otram ierāda dažādas “knifa” prasmes, digitālo rīku izmantošanā. Digitālo rīku apguve un pilnveide nodrošināja senioriem nebūt atkarīgam no citiem un patstāvīgi risināt savas ikdienas vajadzības, socializēties, komunicēt sociālajos tīklos, piedalīties pilsoniskajās aktivitātēs tādējādi, mazinot savu psihoemocionālo spriedzi, vientulību un bezspēcību. Seniors sajutās vajadzīgs, aktīvs un piederīgs savai ģimenei, Biedrībai, pilsētai un valstij.

Biedrība izsaka pateicību projektā iesaistītajām brīvprātīgajām personām, speciālistiem un viedajiem senioriem: J.Izkalnam, Ņ.Priedei, R.Lūkinai, R.Ēriksonei, H.Pudānei, D.Olderam, A. Kurmei, A.Lēusei, D.Lidigai u.c., kas iesaistījās un sniedza bezatlīdzības atbalstu projekta īstenošanā.

Projekta noslēgumā nonācām pie secinājām, ka viss ir pašu senioru rokās, ir jābūt tikai vēlmei darīt un mainīties un arī COVID -19 laiks var būt izaicinājums dažādām iespējām.


Biedrības un Pierīgas seniori saka lielu paldies Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijai par doto iespēju senioriem apgūt digitālos rīkus. Paldies par iespēju šajā COVID -19 laikā sniegto atbalstu vecākā gadu gājuma cilvēku psihoemocionālās labsajūtas uzturēšanai, savas pašapziņas celšanai, lai atrisinātu individuāli sociālās un sadzīves problēmas, spēju iekļauties pilsoniskajās aktivitātēs.

Viss bija pašu senioru rokās. Jābūt tikai vēlmei darīt un mainīties un arī COVID -19 laiks bija mums izaicinājums dažādām iespējām.

Projekta īstenošanas gaitā iegādāti tehniskie līdzekļi, kas stiprina biedrības kapacitāti un tiks izmantoti ilgtermiņā.

Raugoties nākotnē -senioriem nepieciešams turpināt pilnveidot savas prasmes IT tehnoloģiju lietošanā. Ir liels skaits senioru, kas izteikuši vēlmi apgūt un lietot tehnoloģijas, taču ierobežotie finanšu līdzekļi neļauj apmeklēt dārgos kursus. Tāpēc viņi ir pateicīgi, ka projekta ietvaros digitālās prasmes var apgūt bez maksas.

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem